معرفی

مشخصات فردی

مهرانه شجاعی

نام - نام خانوادگی : مهرانه   شجاعی

پست الکترونیکی : mehraneh.shojaei@gmail.com, meh_sh_2003@yahoo.com,shojaei@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مامایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علوم پزشکی تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مامایی-بهداشت مادر و کودک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مامائی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مامائی

محل خدمت : مجتمع پرستاری و مامائی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382-07-01

مهرانه شجاعی عربی
مهرانه شجاعی

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^