دروس

زمینه های تدریس

بهداشت مادر و کودک- اصول خدمات بهداشتی- اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی- بارداری و زایمان- اصول و فنون پرستاری و مامایی- اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها-اصول بهداشت- تاریخ و اخلاق و مقررات مامایی

مهرانه شجاعی عربی
مهرانه شجاعی

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^