کنفرانس ها

بین المللی :

مهرانه شجاعی, 7 الی 9 اسفند 1392- تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی, سرطان پستان در بیماران روانی, نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان, سرطان پستان-بیماران روانی

مهرانه شجاعی, 7 الی 9 اسفند 1392- تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی, اپیدمیولوژی سرطان پستان, نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان, سرطان پستان- اپیدمیولوژی ادامه...مهرانه شجاعی, 7 الی 9 اسفند 1392- تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی, الومنیوم وسرطان پستان, نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان, سرطان پستان- الومینیوم ادامه...

داخلی :

مهرانه شجاعی, بهمن84-رشت, مدیریت جامع کیفیت ونقش ان در بهبود کیفیت خدمات بهداشتی-درمانی, مدیریت جامع کیفیت,

مهرانه شجاعی عربی
مهرانه شجاعی

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^